1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem
20.02.2017

Aktuální projekty

Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu (OP VaVpI MŠMT) 5573

Číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/13.0284

Doba řešení: 1. listopadu 2012 - 30. listopadu 2013 (fáze PoC)

Kontakt: preseed@lfhk.cuni.cz


Projekt získal příspěvek EU ve výši 24 979 234,74 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 4 408 100,25 Kč. Více o OP VaVpI se dozvíte na stránkách MŠMT/Strukturální fondy/OP VaVpI.


Projekt je v rámci CPS 1.LF UK řešen na pracovišti v Kladně.


Projekt si klade za cíl zvýšit úroveň ochrany duševního vlastnictví a tržního uplatnění výsledků výzkumu a vývoje na mimopražských pracovištích Univerzity Karlovy s důrazem na oblast Molekulární biologie a biotechnologie. Dalším cílem projektu je posílit struktury Univerzity Karlovy, které zajistí související odborný servis přímo mimopražským pracovištím UK. Projekt zahrnuje celkem šest tzv. individuálních aktivit, které ve dvou navazujících fázích ověří komercializační potenciál konkrétních vědeckých výsledků. Během 12 měsíců trvající fáze ověření konceptu – „Proof of Concept“ – bude cílem otestovat proveditelnost a praktickou vyrobitelnost šesti nových vzorků, prototypů a postupů z oblasti biotechnologií, ošetřit vhodným způsobem související duševní vlastnictví a připravit postup, který povede k tržnímu uplatnění.


Součástí projektu je rozšíření týmu Centra pro přenos poznatků a technologií (CPPT UK) o manažery pro technologický transfer přítomné přímo v regionech, kteří budou pomáhat tamním výzkumníkům se zajištěním ochrany duševního vlastnictví a s praktickými aspekty komercializace a zároveň budou na svých pracovištích aktivně vyhledávat nové výsledky vědeckých týmů vhodné ke komercializaci. Manažery pro transfer technologií doplní skupina expertů/koučů s praktickou zkušeností, kteří budou dle potřeby k dispozici týmům zapojeným do projektu. Koučové a manažeři pro transfer technologií tvoří společně s projektovým manažerem, finančním manažerem a administrátorem realizační tým, který bude pracovat pod metodickým vedením CPPT UK a ve své rozšířené podobě bude zařazen do struktur Univerzity Karlovy. Realizační tým si bude průběžně prohlubovat znalosti a získávat zkušenosti v České republice i zahraničí.

 


V rámci CPS je řešena aktivita č. 03 - Technické a metodické prostředky pro podporu rehabilitace a péče o zdraví v domácím prostředí pacienta. V rámci naší aktivity bude provedeno detailní zmapování současného stavu pomocí patentové rešerše, budou provedeny testy za účelem vyladění systému z hlediska použitelnosti a výsledkem bude funkční vzorek. Řešení bude na základě reakcí uživatelů podrobeno potřebným úpravám pro použití v domácím prostředí, pro mobilní přístup a pro použití na klinických a rehabilitačních fyzioterapeutických pracovištích.Interdiciplinární výuka a praxe v lékařské elektronice a informatice (OP VK MŠMT)

5574

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0192

Doba řešení: 2012 - 2014

Příjemce: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Informačních technologií

Partner projektu: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Web: www.fit.vutbr.cz

 

Globálním cílem a výstupem projektu je inovace a zvýšení kvality výuky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakultě informačních technologií VUT v Brně způsobem vyšší provázanosti jejich vzájemné spolupráce a navázáním spolupráce s 1. lékařskou fakultou UK v mezioborovém studiu na rozhraní techniky a lékařství.


Dílčími cíli a výstupy jsou inovace magisterského a bakalářského studijního programu Informační technologie a doktorského studijního programu Výpočetní technika a informatika na FIT a inovace magisterského a bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika, doktorského studijního programu Elektrotechnika a komunikační technologie a magisterského studijního programu Biomedicínské inženýrství a bioinformatika na FEKT.

Dalším dílčím cílem je napojení na vědeckovýzkumnou sféru a aplikační praxi.


počet zobrazení: 2617 poslední aktualizace: jvlk, 20.02.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.